Psykiatrisk Klinik

Ved psykiater Mads Johansen.

Klinikkens adresse: Østergade 27, 2. th, 8000 Aarhus C.

Åbningstider: Mandag: kl. 08-1700. tirs-fred: kl. 08.00-15.30.

Tlf: 86176370 ( tlf-tid :mandag-fredag kl. 10-12). Udenfor tlf-tiden kan der lægges en besked på tlf-svareren.

Øvrig information:

1) Klinikken har overenskomst med sygesikringen og tager imod voksne patienter med henvisning fra egen læge. Behandlingen er gratis. Der er handicapindgang.

Ventetid: Information omkring ventetid kan forefindes på sundhed.dk, alternativt kan den oplyses ved telefonisk henvendelse.

2) Hvis du er i et igangværende forløb i klinikken, kan du via Lægevejen.dk sende kortfattede e-mails til klinikken samt anmode om receptfornyelser (e-konsultation). Henvendelser vedrørende tidsreservation, ændringer i tidsreservation samt aflysninger bedes foretaget ved telefonisk kontakt i telefontiden.

https://www.traditionrolex.com/11
Site Icon

3) Sygdom/Covid-19:

I tilfælde af smitsom sygdom herunder mistanke eller bekræftet smitte med Covid-19, må du ikke møde op, men skal kontakte os i telefontiden med henblik på at aftale ny tid eller videokonsultation.

4) Generelt om behandlingsforløbet:

Til første samtale skal der beregnes cirka 45 – 50 minutter. Samtalen vil danne baggrund for udformning af et eventuelt videre behandlingsforløb.
De følgende samtaler vil som oftest have en varighed af 20 – 25 minutter. En henvisning omfatter som udgangspunkt 10 konsultationer.

På forhånd tak – Mvh. Psykiatrisk Klinik.


Privatlivspolitik (GDPR):

A) I forløbet indsamles en række personoplysninger til brug for behandlingen i henhold til praksis privatlivspolitik (Persondatapolitik/GDPR), som kan ses nedenfor:

Version: d. 1. marts ’23

Oplysningstekst til patienter – sådan bruger vi dine personoplysninger:

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Psykiatrisk Klinik, Østergade, 8000 Aarhus C, behandler og videregiver dine personoplysninger.

I forbindelse med vores samtale, undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

1. TYPER AF OPLYSNINGER OG FORMÅL

Vi kan indsamle og behandle følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger

Kategori af registrerede:

Særlige kategorier af personoplysninger: ☒ Race eller etnisk oprindelse ☐ Politisk overbevisning ☒ Religiøs overbevisning ☐ Filosofisk overbevisning ☐ Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold ☒ Helbredsoplysninger Ved helbredsoplysninger forstås: Journaloplysninger vedr. diagnostik, undersøgelse og behandling af patienten, medicin, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningssvar, at-tester, henvisninger, øvrige helbredsoplysninger indsamlet via korrespondance med dig i forbin-delse med e- og videokonsultationer, m.v. ☒ Seksuelle forhold eller orientering.

☐ Genetiske data eller biometriske data til brug for identifikation ☒ Oplysninger om strafbare forhold ☒ Almindelige kategorier af personoplysninger: Stamoplysninger, som f.eks. navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., fødselsdato og herudover CPR-nummer, køn, familierelationer og sociale relationer, stilling, arbejdsrelati-oner og uddannelse, videooptagelser ifm. tv-overvågning i klinikken.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

· Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig

· Udarbejdelse af lægeerklæringer

· Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

· Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier, herun-der modtagelse og formidling af nødvendige patientoplysninger mellem sundhedspersoner, fx bookede aftaler, diag-noser og behandlingsplaner

· Afholdelse af videokonsultationer, hvis relevant

· Eventuel anvendelse af billedmateriale til diagnostik

· Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

· Indberetning til regionerne (f.eks. kliniske kvalitetsdatabaser) og Sundhedsdatastyrelsen til kvalitet, forskning og ad-ministration

· Forskningsformål

· Rekvisition af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

· Administrationsformål, herunder ved kliniklukning, afregningsformål og indberetninger

· Tv-overvågning på klinikken med henblik på kriminalitetsforebyggelse

· Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databe-skyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

o Dokumentationspligt

o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger

o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distri-bution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

2. KILDER

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elek-troniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

3. FRIVILLIGHED

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbage-kalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse, der er baseret på samtykke.

4. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGERNE

Det juridiske grundlag for at indsamle og behandle dine personoplysninger er:

· Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles og behandles almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de særlige kategorier af personoplysninger indsamles og behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(b), (c) og (h)

· Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgø-relsen) særligt kap. 1, samt sundhedslovens kap. 9, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c) og 9(2)(b).

· TV-overvågning på klinikken: Vi indsamler og behandler videooptagelser fra tv-overvågning på klinikken i kriminali-tetsforebyggende øjemed, da dette er nødvendigt for at kunne varetage vores legitime interesse i at forebygge kri-minalitet, jf. databeskyttelseslovens § 6, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

Klinikken er organiseret i en samarbejdspraksis, hvor vi lejlighedsvist behandler andre lægers patienter. I den forbindelse kan fælles klinikpersonale og øvrige læger i samarbejdspraksis foretage opslag i din patientjournal, jf. sundhedslovens § 42a

5. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger kan blive videregivet og delt med følgende modtagerne.

· Andre sundhedspersoner, f.eks.:

o Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt

o Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne

· RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser)

· Offentlige myndigheder, f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, util-sigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning

· Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de re-gionale afregningskontorer

· Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK

· Ved deltagelse i forskningsprojekter eller kliniske forsøg kan dine personoplysninger videregives til samarbejdspart-nere i forskningsprojektet

· I andre tilfælde kan personoplysninger videregives til pårørende eller forsikringsselskaber

Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er følgende:

· Andre sundhedspersoner: Vi kan videregive dine personoplysninger til andre sundhedspersoner i forbindelse med og efter behandlingen af dig uden dit samtykke, jf. sundhedslovens § 41, stk. 2, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(h) og art. 6(1)(c), f.eks. fordi det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og vide-regivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov. I de tilfælde, hvor dit samtykke er påkrævet forud for videregivelse til andre sundhedspersoner, videregives dine personoplysninger alene til andre sundhedsper-soner med dit forudgående samtykke, jf. sundhedslovens § 41, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a) og art. 9(2)(a).

· Kliniske kvalitetsdatabaser: Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundheds-lovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v., jf. databe-skyttelsesforordningens art. 9(2)(b) og art. 6(1)(c). Personoplysninger kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

· Offentlige myndigheder: Vi kan videregive personoplysninger til offentlige myndigheder, f.eks. Sundhedsdatastyrel-sen, Styrelsen for Patientsikkerhed, politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når vi er forpligtet hertil i medfør af en specifik lovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(b) og art. 6(1)(c)

· Regionale afregningskontorer: Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksis, jf. sundhedslovens § 60

· Forskningssamarbejder/kliniske forsøg:

o Oplysninger kan videregives til en forsker til brug for et konkret sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt eller et konkret sundhedsdatavidenskabeligt forskningsprojekt, når der er meddelt tilladelse til projektet efter lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdataviden-skabelige forskningsprojekter, lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk ud-styr m.v. eller lov om kliniske forsøg med lægemidler, jf. sundhedslovens § 46, jf. databeskyttelsesforord-ningens art. 9(2)(j) og art. 6(1)(e).

o Oplysninger kan videregives til andre forskningsformål med dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(a) og art. 6(1)(a).

· Fælles Medicin Kort: Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer videregives via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(b) og art. 6(1)(c)

· Øvrigt:

o Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke efter reg-lerne i sundhedslovens § 43, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)

o Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)

o Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende efter reg-lerne i sundhedslovens § 45, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)

6. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL DATABEHANDLERE

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos følgende modtagere, herunder vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.:

· Novax journalsystem samt MDD (databehandler)

· Novax A/S

· SynLab (WebReg og WebPatient)

· Den Nye Henvisnings-formidling (DNHF)

Dine personoplysninger vil også blive behandlet af vores databehandleres underdatabehandlere, f.eks. PLSP A/S, der blandt andet behandler personoplysninger i forbindelse med videokonsultationer.

7. OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 35 pligt til at opbevare patientjournaler i minimum 10 år efter seneste optegnelse i patient-journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

8. DINE RETTIGHEDER

Du har ifølge databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som vi er forpligtet til at oplyse dig om, herunder retten til indsigt i personoplysninger og i særlige tilfælde ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet samt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Vi skal dog gøre dig opmærksom på, at dine rettigheder er begrænset af den lovgivning, som gælder for privatpraktiserende speciallæger, herunder f.eks. journalføringsbekendtgørelsen, der bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene foretages rettelser / tilføjelser.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

9. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger på klinikken:

Psykiatrisk Klinik

Tlf: 86176370

Adresse: Østergade 27, 2. th., 8000 Aarhus C

Danmark

CVR-nr: 42874744

———–

Dato: d. 1. marts ’23.